ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 ซึ่งก่อตั้งโดยคุณสุทธณะ พรหมบุตร โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อจัดตั้ง เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยว กับการให้บริการรักษาความปลอดภัย ให้กับบริษัท,หน่วยงานราชการ,องค์กรต่างๆ, ที่พักอาศัย,ห้างสรรพสินค้าและหน่วยอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยทางบริษัทได้สรรหาบุคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วย ฝึกต่างๆ เข้ามาทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ และทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงาน รักษาความปลอดภัยมากว่า 15 ปี โดยผ่านการฝึกหัดในระดับผู้นำการปฎิบัติงาน จากกรม ตำรวจ, ทหาร เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของเรามีการพัฒนาจนก้าวสู่การเป็น ผู้นำงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย ในประเทศไทย ,

และด้วยเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ทางบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่พร้อมจะให้บริการด้วยมาตรฐานอย่างสูงสุด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ จึงมีการจัดการฝึกความพร้อม อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่งานนรักษาความปลอดภัย แต่พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความรู้ในด้าน การจราจร,การปฐมพยาบาล,การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน, ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีความมุ่งมั่น และทีความตั้งใจจริง ที่จะรับใช้ท่าน เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯได้สั่งสมการบริการและบวกความรู้จากประสบการณ์จริงทางด้านรักษาความปลอดภัยมามากกว่า 17 ปี ของคณะผู้บริหาร จึงทำให้บริษัท รักษาความปลอดภัยเอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานระดับแถวหน้าของประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารรับรอง

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบอนุญาติประกิจการรักษาความปลอดภัย


 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264


© 2018 By SC International Security Services. All rights reserved