มาตรฐานบริการและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภ


....บริษัท เอส ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ด้ารการรักษาความปลอดภัยมานานกว่า 15 ปี ทีมงาน และประสบการณ์และมีความพร้อมในการฎิบัติหน้าที่
ทางบริษัทฯ มีการวางแผนงานและการจัดการองค์กรให้มีระบบ ทัดเทียมมาตรฐานสากลและทาง บริษัทฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
รักษาความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่า”ทีมงาน” มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการและอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของท่านได้ ทางบริษัท ฯ ได้คำนึงความปลอดภัย อย่างสูงสุด ในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ใช้โอกาสนี้ที่จะบอกรายละเอียด
ของมาตรการความปลอดภัย และขอบเขตในการการให้บริการรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานของท่าน

           
   
 

 

 
 
 
           
การวางแผนรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะได้พิจารณาตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
เมื่อรับทำหน้าที่จึงมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  ทางบริษัท ฯ มีการบริการดูแลลูกค้าระหว่างที่ใช้บริการรักษาความ
ปลอดภัยกับทางบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.1 การจำกัดจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย   2.1ควบคุมดูแล ป้องกัน รักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ให้รอดพ้นจากการโจรกรรม วินาศกรรมและอัคคีภัย
ตลอด24 ชั่วโมง
  1.บริษัทจะจัดฝึกอบรมใหญ่ให้กับ รปภ. ตามหน่วยงาน
เดือนละ 1 ครั้ง 
 
1.2 เขตรั้วและการจำกัดช่องทาเข้า-ออก      
1.3 การส่งกำลังบำรุง      
1.4 การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
       
1.5 การให้แสงสว่าง   2.2 ควบคุม ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณ
ที่รับผิดชอบ 24 ชั่วโมง
  2.สายตรวจจะเข้าตรวจวันละ 2 ผลัดๆ ละ 1 ครั้ง
ในช่วง 2 เดือนแรกและ 3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยสุ่มตรวจ 
 
1.6 การกำหนดเขตหวงห้าม
     
1.7 การควบคุม การเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน        
1.8 การควบคุมยานพาหนะและการจราจร   2.3 ควบคุม ดูแล การเข้า-ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก   3.ฝ่ายปฎิบัติการหรือผู้จัดการจะเข้าพบผู้ว่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง
หรืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามปัญหาการปฎิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้ที่รักษาความปลอดภัย
 
1.9 การควบคุม การเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก
       
1.10 การป้องกันอัคคีภัย
  2.4 ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่
รับผิดชอบทุกครั้ง 
   
1.11 การติดต่อสื่อสารและสัญญาณแจ้งเตือน
       
      4.กรณีผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว รปภ.ทางบริษัท พร้อมจัดเปลี่ยน
ให้ภายในเวลา 3 วัน ตามเหตุและผล 
 
  2.5 ควบคุมอำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ควบคุม
นายพาหนะ
   
       
   

 

  5.บริษัทจะส่งใบประเมินผลงานให้ผู้ว่าจ้างประเมินผลการ
ทำงานในกาปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในรอบการวางบิล
 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท จะควบคุมยานพาหนะ โดยการ
ปฎิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 
  2.6 ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไป
นอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ของผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกัน
การทุจริตทรัพย์สิน ของผู้ว่าจ้างออกไปนอกสถานที่ การตรวจค้น
จะให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นผู้ตรวจ
   
       
 จะจัดให้เจ้าน้าที่สำรวจตรวจสอบยานพาหนะประจำอย ู่ณ ช่องทางเข้า
-ออก ของอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่จะสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆ บนยาน
พาหนะที่อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก ไปในสถานที่โดยใช้เส้นทางตรงไปยัง
ที่ที่อนุญาตเท่านั้น
    6.กรณีผู้ว่าจ้างขอพบสายตรวจหรือผู้บริหารบริษัทฯ ทางบริษัท
จะมาพบโดยเร่งด่วน

7. บริษัทมีชุดพนักงานกางเกงและกระโปรง จะจัให้ตามความ
เหมาะสมของงานและสถานที่นั้นๆ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างขอ
 
       
  2.7 การคบวคุมการตอกบัตร ลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของ
พนักงานผู้ว่าจ้างควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทุจริต
ในเวลางาน
   
1.ทำการบันทึกหลักฐานยานพาหนะที่เข้า-ออก ตามหัวข้อเหล่านี้        
- 1.1 วันและเวลาที่ยานพาหนะเข้า-ออก   2.8 ในช่วง วัน เวลา ที่บริษัท ปิดทำการ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยจะคอยดูแล ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก และ
พนักงานของบริษัท เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ดังกล่าว
โดยเด็ดขาด 
  8.บริษัทจะจัดส่งประวัติของ รปภ.ให้ผู้ว่าจ้างก่อนการ
หรือหลังปฎิบัติงานภายใน 3 วัน
 
- 1.2 ชื่อคนขับ และชื่อผู้โดยสาร      
 -1.3 เลขทะเบียนยานพาหนะ ยี่ห้อยานพาหนะ     9.บริษัทจะจัดพนักงานเข้าปฎบัติงานก่อนสัญญาจ้าง 1 วัน
และหรือก่อนการปฎิบัติหน้าทีจริงตามความสมควร
 
- 1.4 ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกผ่านเข้า-ออก        
2. จัดที่จอดรถให้อยู่ห่างจากตัวอาคารที่สำคัญและสิ่งของที่ติเชื้อเพลิงได้ง่าย   2.9 เปิด ปิดประตู เข้า-ออก ของอาคาร ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  
 
        10.ผู้ว่าจ้างหรือ รปภ. แจ้งว่าหน่วยงานมีปัญหาเร่งด่วน
ทางบริษัท จะจัดส่งฝ่ายปฎิบัติงานาพบให้ทันเหตุการณ์
 
  2.10 ปิด-เปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้    
ทางบริษัทมอบหมายให้หัวหน้าส่วนกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยมี
เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย เป็นผู้วางแผนกำกับดูแล
สำหรับ นอกเวลา ปฎิบัติงานตามปกติให้เป็นหน้าที่เวรควบคุมรักษา
ความปลอดภัย ประจำวัน และพนักงาน รปภ. ที่รักษาการเป็นผู้รับผิดชอบ
และอบรม เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอัคคีภัย
และฝึกซ้อมให้มีควมชำนาญในการดับเพลิง ดังนี้
   
         
  2.11 ในช่วงเวลายามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจ
ตราตามจุดต่างๆ ภายในริเวณที่รับผิดชอบของหน่วยงานตลอดเวลา
ทุก 1 ชั่วโมง 
  11.กรณี รปภ. ขาดงานทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งเจ้า
หน้าที่มาทดแทนได้ ยินยิมให้ผู้ว่าจ้างตัดค่าจ้าง ตามอัตรา
ค่าจ้าง รปภ. 1 นาย (หรือตามระเบียบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด)
 
     
       
- ประเภทกองไฟ   2.12 หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในหน่วยงานหัวหน้าชดุดจะเป็นผู้เดินตรวจ
ดูการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม
จุดต่างๆตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบและประสานงาน
กับผู้ว่าจ้างกรณีมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น
  12.บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาจากกรณีท่านส่งสรุป
ผลประมินการทำงานของ รปภ.ทันที
 
- เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง      
- การติดต่อสื่อสาร แผนผังอาคารและบริเวณโดยรอบ     13.บริษัท จัดวิทยากรมาบรรยาย พร้อมสาธิตเบื้องต้น
เกี่ยวกับการดับเพลิงจากหน่วยงานทางราชการ เจ้าหน้าที่
แผนกดับเพลิงของทางบริษัท ฟรี 1 ครั้ง /ปี กรณีจ้าง
รปภ. 20 นายขึ้นไปและกรณีจ้าง รปภ. 30 นายขึ้นไป
พร้อมออก ใบรับรองจากราชการ
 
 
- ที่ตั้งและหมายเลขของหน่วยดับเพลิง      
              
       
  14.บริษัทจัดวิทยุสื่อสารประจำหน่วยงานตามจำนวน
อัตราจ้าง รปภ.
 
         
 

  15.ประกันการควงเวรในกรณีควงเวรต้องได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากลูก้าทุกครั้ง
 
       
            
               
   
     
               
  1.ชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป เคยผ่านการคัดเลือกทหารหรือเป็นทหารและฝึกมาอย่างดี  
  2.หญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป  
  3.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้าน รปภ.  
  4.ไม่ต้องคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง ทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานทุกคนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
  5.ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่ชื่อถือได้และมีถิ่นฐานแน่นอน  
  6.ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากกผู้ที่เชี่ยวชาญของบริษัทฯ และลงความเห็นว่าเหมาะสมกับการเป็นพนักงานรักษาคงามปลอดภัย  
  7.ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน สุราเรื้อรัง แลละโรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ  
  8.ไม่เคยถูกเลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออกจากอคืกรอื่นด้วยสาเหตุเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบ  
  9.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น เกี่ยวข้องกับการพนัน ยาเสพติด  
  10.ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายและก่อความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบิดามารดา และญาติพี่น้อง  
  11.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว  
          
           
  1.มีทักษะในการเขียนและสติปัญญาที่เพียงพอที่จะได้รับการอบรมตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง  
  2.มีทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย และใช้เครื่องมือรักาาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าจ้าง  
  3.มีความสามารถและทักษะในการสั่งการ และสื่อสารด้วยภาษาไทยทั้งพูดและเขียน  
  4.เป็นผู้มีสภาพจิตใจเหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัยและให้บริการทุกองค์กร  
  5.มีกิริยามารยาทและมนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  
  6.มีความสามารถและทักษะในด้านการดับเพลิงหรือการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ  
  7.สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย การก่อการร้าย การตรวจการจราจร กาควบคุมฝูงชน