เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและการให้
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และมีวิธีการปฎิบัติ
งานอย่างมืออาชีพ มาตรฐานสากล

"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"

อบรมด้านการบริการ

สอนการพูดสื่อสารกับผู้มารับบริการและสอนความรู้ภาษาต่างประเทศ

อบรมการดับเพลิง

แนะนำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน

อบรมสาธิตการเอาตัวรอด

แนะนำการเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหว การจราจล

อบรมการฝึกระเบียบวินัย

อบรมท่าทางในการปฎิบัติงาน ท่าเตรียมพร้อมและท่ายืนให้มีความสง่า

 

อบรมการทำความเคารพ

แนะนำท่าทำความเคารพลูกค้าและผู้มาเยือนด้วยท่าทำความเคารพที่สุภาพ

อบรมการต้อนรับบุคคล VIP

อบรมระเบียบแถวและการยืนแถวให้ความเคารพบุคคลระดับ VIP

อบรมการจราจร

อบรมความรู้สัญลักษณ์ท่ามือ และการอำนวยการจราจรในพื้นที่

อบรมความรู้ด้านสารเคมี

อบรมให้ความรู้วิธีแก้ไขปัญหาจากสารเคมีและวัตถุไวไฟ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน